من اینجا ریشه در خاکم

فراموش نمیشی

به خاطـــــــــــر آفتــــــــــاب کهـ اَز ذِهــــــــــــن زَمیـــــــــن نمـی رودツ

بـه خاطــــِـــــــر مـــــــــاه که از ذِهـــــــن آســـِـــــــــــــمانツ

بـه خاطــِـــــــر بَهـــــــــــار که از ذِهـــــــن دِرَختــــــــツ

وَ بـه خاطِـــــــــــر نامَتــــــ♥ ـــــــツ

که از ذِهــــــــــن مــــَـــــن نِمی رَود ツ

تـــــــــو♥ فَرامـــــــــــوش نِمی شــــَـــــــــویツ

[ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ ] [ 9:41 ] [ افرا ] [ ]